Бисквитки / Cookies: Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете.
Приемам Повече информация

Групи СМР
(номенклатура СЕК)

Номенклатура на видовете строително-монтажни работи (СМР)

Наименованията на видовете строително-монтажни работи в номенклатурата на СЕК са разделени на групи. Всеки конкретен вид СМР има свой код от вида ХХ.ХХХ. Първите две цифри указват групата СМР – армировки, зидарии, сградни ВиК и т. н., а вторите три цифри са номер на конкретния вид СМР. Трицифрените кодове след 800 се отнасят за ремонтни работи.

Пример:

СЕК 10.053 Гипсова машинно полагана изравнителна мазилка с деб. до 10 мм

Това е номер 053 от група 10 – Мазачески работи

СЕК 15.851 Полагане на покривна мушама без залепване при ремонти м2

Това е номер 851 от група 15 – Хидроизолационни работи и се отнася за ремонти.

Цените, изчислени тук, не включват печалба, ДДС и други специфични разходи (добавки за зимно строителство, за малки обекти, лоша инфраструктура, отдалечени райони и др.)

Номенклатурата на СЕК се допълва и актуализира периодично.

Как е изчислена цената на видовете СМР?

Цената за единица мярка СМР е получена като сбор от само следните четири елемента:

1. Цена на труд – часовата ставка е зададена по специалности и по степени на строителния работник, т.е. не е заложена средна часова ставка за всички специалности. В размера на часовата ставка в лв./ч.час е включена само основната заплата. Всички доплащания на работници, разходи за издръжка, вноски за осигуряване и др. под. са включени към цената на СМР като допълнителни разходи. При ремонтните позиции е увеличен относителния дял на майсторския труд за сметка на труда на общия работник.

2. Цена на материали – цените на материалите са средни за страната, франко производител или централен склад на доставчика. Обектовата цена се получава чрез умножение с коефициент на доставка Кд (отразява доставно-складовите разходи), който може да е различен от посочения тук. Размерът на Кд се определя в процент от покупната цена. Коефициентът на доставка може да е различен за различни населени места, но тук се приема среден за страната. Методика за определяне на размера на доставно-складовите разходи ще намерите в книгата Строителните сметки. Наименованията на строителните материали, които се продават в складовете, може да са различни по чисто търговски съображения. Ние се съобразяваме с наименованията в разходните норми.

3. Цена на механизация – получена е след изследване на реално договорени машиносмени за реално изпълнени обекти, но има разлика за отделните населени места, което трябва да се взима под внимание. В цената на машиносмяната освен основните разходи, е включена и заплатата на оператора. Подробности по калкулациите на машиносмените има в книгата Строителните сметки.

4. Допълнителни разходи - те се залагат (и договарят) като процент от цената на труда и механизацията. Размерите на допълнителните разходи в Онлайн справочник за цените по тримесечия са дадени в Помощ/Информация за данните.

СМР в отделните групи (раздели) са остойностени по разходните разчети, публикувани в печатните издания на СЕК - последна актуализация, както следва:

Група СМР (номенклатура СЕК) Печатно издание - последно издание, година
СЕК01 - Земни работи Земни работи в строителството - 2021
СЕК02 - Кофражни работи Строителни кофражи и строителни армировки - 2016
СЕК03 - Армировъчни работи
СЕК04 - Бетонни работи Бетонни и стоманобетонни работи в строителството - 2016
СЕК05 - Зидарски работи Зидарски работи в строителството - 2016
СЕК06 - Покривни работи Довършителни работи в строителството - част 1 - 2021
СЕК07 - Покривно водоотвеждане
СЕК08 - Дърводелски работи
СЕК09 - Облицовъчни работи
СЕК10 - Мазачески работи
СЕК11 - Настилки и замазки Довършителни работи в строителството - част 2 - 2021
СЕК12 - Стъкларски работи
СЕК13 - Бояджийски работи
СЕК14 - Стоманени конструкции - изработка и монтаж Стоманени конструкции - изработка и монтаж - 2016
СЕК15 - Хидроизолации Довършителни работи в строителството - част 2 - 2021
СЕК16 - Топлоизолации
СЕК17 - Монтаж на дървена дограма
СЕК18 - Тръбопроводи и отопление Тръбопроводи и отопление - 2016
СЕК20 - Сухо строителство Довършителни работи в строителството - част 1 - 2021
СЕК22 - Сградни ВиК инсталации Сградни водопроводни и канализационни инсталации - 2017
СЕК23 - Външни водопроводи и канализации Външни водопроводи и канализации - 2013
СЕК26 - Пътища, улици, тротоари, озеленяване Пътища, улици, тротоари, озеленяване - 2011
СЕК27 - Хидротехническо строителство не е публикувана
СЕК34 - Електрически инсталации в сгради Електрически инсталации в сгради - 2013
СЕК49 - Разваляне и разрушаване на сгради Разваляне и разрушаване на сгради и съоръжения - 2013
« Обратно към началото